Escola ValNEP
   
 

Si planifiques per ad un any, sembra forment.

Si planifiques per ad una década, planta arbres.

Si planifiques per ad una vida, educa persones.

(Kwan Tzu, 300 a. C.)

 

       

Escola valnep


Has triat ValNEP en valencià

Has triat l'Escola ValNEP en valencià

 
     
 
 


Temari del curs de valencià per a valenciaparlants
 

- Llectures recomanades

- Vocabulari extret o no de les llectures recomanades.

- En esta lliçó
Temes diversos al voltant de la Llengua i la Lliteratura.
Biografies
Teatre
Comentaris de texts
Breu historia de la llengua valenciana

- Semantica i Lexicologia
La paraula
El substantiu
L’adjectiu
La derivació
La composició
La parasíntesis
Prefixos
Sufixos
Infixos
Morfemes travats o dependents
Morfemes dependents derivatius o afixos
Morfemes lliures o independents
Els gentilicis
El laisme
El leisme
El loisme
L’argot
Els modismes
Els neologismes
Els estrangerismes
Els barbarismes
Aliteracions
Onomatopeya
Cacofonies
Les abreviatures
Les sigles
Els símbols
Els acrònims
El nou model d’accentuació de la R.A.C.V.
L’importància del lèxic en un idioma

- Gramàtica
Fonema, so i lletra
La morfologia
El morfema de gènero
El morfema de número
Determinants
Els pronoms personals
Els demostratius
Els invariables
Els possessius
Els pronoms relatius
Els interrogatius i els exclamatius
Els adverbis
Les preposicions
Les conjuncions
L’interjecció
Les contraccions
Els apòcops

- Ortografia
El sistema ortogràfic Valencià
La silaba, diftonc i triftonc
L’apostrof
El guió
L’accent
La diéresis
Ortografia de: B / P
Ortografia de: S / SS / C / Ç
Ortografia de: S / Z
Ortografia de la C / K / Q / QU
Ortografia de la, CH / IG / G
Ortografia de la, D / T
Ortografia de la, F / V
Ortografia de la G / GU
Ortografia de la G / J
Ortografia de la L / LL / Y
Ortografia de la M / N / NY
Ortografia de la R / RR
Ortografia de la X
Ortografia de la H

- Flexió verbal
Classificació dels verps
Morfologia
Generalitats
Conjugacions, o grups verbals
Morfemes o sufixos verbals
Grups verbals
El número
La persona
El modo
El temps
El perfecte perifràstic
L’aspecte
La veu
Formes no personals
Les perífrasis verbals

- Sociollingüística
La sociollingüística i el cas valencià. Aproximació

- Fonologia
La parla
La llengua
Sistema llingüístic
Signe llingüístic
El Símbol
Uns atres aspectes
Fonologia sincrònica de la paraula
Funció distintiva
Oposició fonològica
Unitats fòniques
Fonemes
La commutació
Oposicions fonològiques
Correlacions
Fonologia de la frase

- Verps flexionats per sancer

- Activitats
Eixercicis per a fer i repassar

- Recorda
Alguns dels punts més importants de cada lliçó


 
Pàgina principal de l'escola en valencià     
 
 
Correcte      Temari del curs per a valenciaparlants     

Documents     
 
Tornar Arrere     
 
 
 
     

Usuaris en llínea

 

Llengua Valenciana, Patrimoni de l'Humanitat

 

Dalt