Escola ValNEP
   
 

Si planifiques per ad un any, sembra forment.

Si planifiques per ad una década, planta arbres.

Si planifiques per ad una vida, educa persones.

(Kwan Tzu, 300 a. C.)

 

       

Escola valnep


Has triat ValNEP en valencià

Has triat l'Escola ValNEP en valencià

 
     
 
 


Condicionat de l'Escola

Condicionat del curs de valencià per a valenciaparlants.

Documentació formal.

L’escola ValNEP basa les seues ensenyances en les conegudes i reconegudes, Normes d’El Puig, les Normes de la Secció de Llengua i Lliteratura de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana.

Condicionat.

Hi ha un temari per a cada curs, que és part de la documentació formal d’eixe curs, tant el condicionat, (document que estàs llegint ara) com el temari i els aspectes llegals, són de fonamental llectura, comprensió i acceptació abans de inscriure't en els cursos.

Cada curs tindrà el seu full d’inscripció al mateix.

Este full d’inscripció al curs, haveu d’enviar-ho omplit a l’escola en tots els camps farcits, mijant el chicotet formulari que en la Uep de l’escola n'hi ha per a tal efecte. No se pot enviar de cap atra manera, ademés has de tindre en conte, que no has de canviar-li el nom, el format o l'extensió, puix si ho fas, no nos arribarà mai.

Si algun camp no estiguera omplit, el full d’inscripció no es considerarà com a vàlit, este punt se l’informarà al futur alumne per a que torne a enviar de nou el full d’inscripció al curs farcit per sancer i correctament.

Per a fer els cursos n'hi ha un determini de temps d’un any físic, a contar a partir de la data en que cada alumne es done d’alta en el curs de la seua elecció, llevant d'eixe any, el més de les vacacions d'estiu, i les festes pròpies de la terra, com són les falles, Sant Vicent...

Per a fer els cursos, cada alumne dispon de tot el material que l’escola posa al seu abast des de la Uep de l’escola o des de qualsevol atre lloc. El material pot ser de qualsevol tipo, físic, informàtic, en paper, o lo que en cada moment tinga a be poder oferir.

En el moment de donar-se d’alta en el curs, en l’espai ValNEP de cada alumne, ya estarà posada la primera lliçó i tot el material de consulta d’eixe curs, i tot el material que l'escola oferixca en eixe moment.

El determini mínim per a poder demanar un examen, és d'una semana des de que se li posà la lliçó corresponent ad eixe examen per al seu estudi.

Quan se li pose l'examen corresponent a lliçó que està en estudi, se li posarà l'examen demanat i la següent lliçó. La data a partir de la qual podrà demanar el següent examen, se li posarà en el seu espai ValNEP.

Una volta hi haja arribat eixa data, l’alumne podrà demanar l'examen quan ho crega convenient.

Els examens han de ser enviats a través del chicotet formulari que per a tal efecte n'hi ha en el seu espai ValNEP. No s'acceptaran els enviaments dels exàmens a través de qualsevol atre mig. Ademés has de tindre en conte que als archius que contenen els exàmens, no li has de canviar el nom, l'extensió o el format, puix si ho fas l'examen no nos arribarà jamai, puix es destruïx en el camí. ¡No l'oblides, NO li canvies mai el format, l'extensió o el nom als archius que contenen els exàmens o no nos arribaran mai!

Totes les comunicacions que vullga fer l’alumne a l’escola en qualsevol aspecte i/o per qualsevol motiu, ha de realisar-les a través del formulari que trobarà en el seu espai ValNEP. El motiu és saber que a soles els alumnes de l'escola realisen les consultes, evitant aixina que qualsevol persona, sense ser alumne de l'escola, puga fer us d'este servici. Ademés el formulari nos dona informació sobre l'alumne molt important per a l'escola.

Una vegada nosatres rebam l’examen, els professor ho corregirà i s’ho tornarem a l’alumne, a la mateixa vegada actualisarem l'espai ValNEP de l'alumne en la nota d’eixe examen, i en allò, tots els parcials i totals del curs.

També hi haurà uns examens extra durant tot el curs, els mateixos podran variar en número segons les necessitats de l'escola.

Tot lo dit fins ací es repetirà una volta i una atra fins a acabar el curs, en l’examen final.

Si suspens qualsevol examen, deuràs de fer l’examen de recuperació, perque mentres no aproves una lliçó, no pots passar ad una atra.

Una volta tingues tot el curs aprovat, rebràs un, ‘Certificat d’Aprofitament del Curs ValNEP de Valencià per a Valenciaparlants’.

Per a matricular-te en els cursos, has de fer un donatiu mínim tal qual s'explica en la plana, 'Secretaria', no t'oblides de llegir-la.

Si acabes el determini de temps d'un any físic per a arrematar el curs, i et fa falta més temps per a fer-ho, no passa res, pots fer un nou donatiu, tal qual s'explique en la pàgina, 'Secretaria', i seguixes el teu curs un any més, des del punt a on te quedares en el passat any.

Esperem que aprofites el curs al màxim, i que quedes satisfet del mateix.

Llengua Valenciana, Patrimoni de l’Humanitat.

Per a qualsevol dubte o per a qualsevol cosa que desiges preguntar, pots fer-ho des de la plana, 'Contacta en l'escola'.

¡Estem esperant-vos a tots!

La direcció de l’escola presupon que quan un alumne es decidix a inscriure's en un curs, ha llegit el present condicionat, aspectes llegals, pàgina de la secretaria, i ha acceptat i entés tot el seu contingut perfectament.

La direcció de l’escola, també presupon que el futur alume també ha llegit la Uep de l’escola sancera, puix en ella també n'hi ha coses rellevants que no estan arreplegades en els documents citats adés, i són molt importants.

Res del contingut del condicionat o de qualsevol atre document de l'escola pot ser canviat, modificat o suprimit per l’alumne, aixina mateix, tampoc pot afegir-li res.

Per a qualsevol supost no arreplegat en les planes de l'escola o en els seus documents, sempre prevaldrà el criteri de l'escola davant de qualsevol atre.

L'escola ValNEP es reserva el dret de poder modificar qualsevol extrem que afecte a qualsevol aspecte de l'escola. Les variacions seran comunicades als alumnes, per a que siguen coneixedors i coneixedores d'elles, i puguen obrar com estimen oportú.

Els donatius no seran tornats baix cap concepte.

Des de, 03-12-2003

L’Equip ValNEP

En la garantia del Grup LLVS

Grup LLVS

http://www.llenguavalencianasi.com


 
Pàgina principal de l'escola en valencià     
 
 
       Condicionat de l'escola     

Documents     
 
Tornar Arrere     
 
 
 
     

Usuaris en llínea

 

Llengua Valenciana, Patrimoni de l'Humanitat

 

Dalt